(LẦN 2) Lô 2: Các vật tư thiết bị thanh lý khác của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!