Lô 2: Các vật tư thiết bị thanh lý khác của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!