Lô 2: Các Accu hỏng, không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá 9h30 ngày 16/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA