VTTB, CTĐT thanh lý năm 2023 đợt 4 của Công ty Điện lực Kon Tum Lô 1: VTTB không chứa CTNH.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!