Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hỏng của Viễn thông Nam Định. Lô 1: 585 bình Accu các loại cũ hỏng không sử dụng được (mã CTNH 190601).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!