Lô 1: Vật tư thiết bị thanh lý không thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!