Lô 1: Vật tư thiết bị thanh lý không thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 08h30 ngày 29/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá