Lô 1: Bình Accu hư hỏng, máy điều hòa các loại- Có CTNH của Viễn thông Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá