Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Cà Mau. Đấu giá 09h00 ngày 27/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!