Lô 1: Phương tiện vận tải của Viễn thông Gia Lai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!