Lô hàng vật tư thiết bị, công tơ, tài sản cố định bán thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Trị. Lô số 1: VTTB, TSCĐ không có CTNH gồm 291 mục.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!