VTTB, công tơ thu hồi + TSCĐ thanh lý đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Lô 1: VTTB + TSCĐ thông thường không chứa chất thải nguy hại thanh lý đợt 3 gồm 89 mục, trong đó 84 mục VTTB và 05 mục TSCĐ.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!