Lô 1: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại – CTNH của Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!