Lô 1: Accu thu hồi của VNPT Đà Nẵng (Mã CTNH 190601).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!