Lô 02: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý khác của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Đấu giá 10h15 ngày 02/03/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá