Lô 01: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Đấu giá 09h00 ngày 02/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra.