[TẠM NGƯNG THỰC HIỆN] LẦN 9: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 08h30 ngày 08/8/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Tam ngưng thực hiện chờ thông báo mới của chủ tài sản