LẦN 5: Tài sản, vật tư thu hồi, vật tư ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023 (mã CTNH 17 01 06, 17 03 04) của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá 09h00 ngày 14/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!