LẦN 5: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 10h00 ngày 27/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá