(Lần 5. Đấu giá rút gọn) Gói số 3: Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 10h30 ngày 03/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!