(Lần 5. Đấu giá rút gọn) Gói số 2: Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 09h30 ngày 03/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA