Lần 5: 18 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!