LẦN 4: Gói 2 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng (Có chất thải nguy hại) của Công ty Điện lực Trà Vinh – Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!