LẦN 4: Gỗ cây keo rừng trồng của Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 08h30 ngày 08/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá.