(Đấu giá lần 4 theo thủ tục rút gọn) VTTB và công tơ thu hồi – Quý 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!