Lần 3: Lô 2 – Vật tư thiết bị thanh lý thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 10h00 ngày 14/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá