Lần 3: Lô 1 – Vật tư thiết bị thanh lý không thuộc chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai. Đấu giá 08h30 ngày 14/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!