Lần 3: Vật tư, phụ tùng thu hồi hư hỏng, hết hạn độ không sử dụng được của Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn – Xí nghiệp toa xe Sài Gòn.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!