LẦN 3: Tài sản cố định, vật tư phụ tùng, công cụ dụng cụ thu hồi hư hỏng nặng, lạc hậu kỹ thuật tại 02 Chi nhánh toa xe (Chi nhánh Toa xe Hàng, Chi nhánh Toa xe Vinh) của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá