Lần 3: Gói 7: Xe ô tô 4 chỗ Honda Civic, Biển kiểm soát 51F-440.22 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 15h30 ngày 14/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!