Lần 3: Gói 6: Xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi, Biển kiểm soát 51F-426.90 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 14h45 ngày 14/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!