Lần 3: Gói 4: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-309.74 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 10h45 ngày 14/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!