Lần 3: Gói 2: Xe ô tô bán tải Ford Ranger, Biển kiểm soát 51C-884.06 của Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 09h15 ngày 14/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!