Lần 3: Gói 1 – Tài sản, VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng của Điện lực Trà Vinh. Đấu giá 14h00 ngày 26/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá