(LẦN 3) Gỗ cây đứng các loại 3.061,2 m3 và củi 546,6 Ster của Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới. Đấu giá 14h ngày 12/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!