Lần 3: Tài sản cố định sau kiểm kê thời điểm 0h00 ngày 01/01/2023 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Đấu giá 10h00 ngày 13/10/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra