LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Xe ô tô Camry, Biển kiểm soát: 51A-958.91 của Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí. Đấu giá 14h00 ngày 05/7/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá