LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Lô cao su 1994 thanh lý năm 2023, diện tích: 60,98 ha của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!