LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Gói 5 – Phà A200 của Khu Quản lý đường bộ IV. Đấu giá 15h00 ngày 31/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá