LẦN 3: Đấu giá theo thủ tục rút gọn: Cây keo trồng năm 2017 của Công ty TNHH Cao su & Lâm Nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!