LẦN 3: Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi đợt 2 năm 2022 của Viễn thông Bình Dương. Đấu giá 14h30 ngày 28/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá