(Lần 3): 11 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!