LẦN 2: Xe ô tô Camry, Biển kiểm soát: 51A-958.91 của Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí. Đấu giá 08h30 ngày 22/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có người đăng ký tham gia đấu giá