Lần 2: Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, mất phẩm chất của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá lúc 14h30 ngày 19/8/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!