Lần 2: Tài sản cố định và công cụ dụng cụ hỏng của Viễn thông Nam Định. Lô 2: Điều hòa không khí cũ hỏng và các phụ kiện liên quan chờ thanh lý (mã CTNH 16 01 07).

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá