(Lần 2) Tài sản cố định thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Quảng Bình. Đấu giá 10h30 ngày 30/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!