(LẦN 2) Tài sản: VTTB, CTĐT thanh lý năm 2023 đợt 4 của Công ty Điện lực Kon Tum Lô 2: VTTB chứa CTNH và TSCĐ

Cuộc đấu giá đã kết thúc!