LẦN 2: Quyền thuê phòng học của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tại địa chỉ 131/62, đường Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đấu giá 08h30 ngày 11/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!