Lần 2: Lô số 2: Vật tư thiết bị điện phế liệu có chứa chất thải nguy hại (Mã CTNH 17 03 05) của Công ty Điện lực Tây Ninh. Đấu giá 15h15 ngày 13/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!