Lần 2: Lô số 1: Vật tư thiết bị điện phế liệu thông thường của Công ty Điện lực Tây Ninh. Đấu giá 14h00 ngày 13/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!